شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
اين گروه دررابطه باتمبرشناسي تمبرهاي منتشرشده و سايرکشورهاي جهان و تبادل افکار واخبار بين علاقمندان و کلسيونرهاي تمبرميباشد

پيام‌هاي اتاق

ساعت دماسنج
+ تمبرها رابرخي افرادمعمولاً به صورت کلکسيون جمع کرده ودر آلبوم‌هاي مخصوصي نگهداري مي‌کننددرجمع کردن تمبراز بين نرفتن حتي يک عاج يادندانه ازتمبرهامهم است وبرارزش آن تأثيرزيادي داردتمبري که تاخوردگي وپارگي داشته باشدکم‌ارزش قلمدادشده همچنين اگرچسب اصلي خودش راديگر نداشته باشدارزش نداردودردسته تمبرهاي باطله قرارمي‌گيردتمبرهايي که مُهردارندنيزکم‌ارزشندمگر نمونه‌هاي قديمي و خارجي که بدون مهرپيدا نمي‌شود
2-Shahin
97/6/12
ساعت دماسنج
گروه کانون تمبرشناسي وگالري تمبر
vertical_align_top