شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
اين گروه دررابطه باتمبرشناسي تمبرهاي منتشرشده و سايرکشورهاي جهان و تبادل افکار واخبار بين علاقمندان و کلسيونرهاي تمبرميباشد

پيام‌هاي اتاق

ساعت دماسنج
+ نقش‌آب (نقشاب)،فيليگران،ته‌نقش ياواترمارک،علائمي هستند که در زمينه‌هاي کاغذهاتمبرهايااسکناس‌ها قرارداده ميشوندودرحالت عادي قابل مشاهده نيست ولي اگرکاغذياتمبردربرابرآفتاب ياچراغ گرفته شود پديدارميشوندنقش‌آب‌هاي علائمي بسيارمتفاوتي هستندکه هر کارخانه کاغذسازي نشانه‌هاي ويژه خودرا درآن قرارميدهدبيشتر نقش‌آب‌هانشان‌دهنده? نام وعلامت ويژه کارخانه کاغذاست وسال ساخت آن کاغذرانيزميتوان ازآن دريافت
تسبیح دیجیتال
گروه کانون تمبرشناسي وگالري تمبر
vertical_align_top